ABC Pacjenta

Serdecznie witam Państwa w serwisie internetowym Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów opieki Zdrowotnej w Twardogórze. Wierzę, że znajdziecie tu Państwo szereg informacji na temat realizowanych przez naszą przychodnię usług, w tym przede wszystkim z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, medycyny pracy, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz diagnostyki medycznej. Zapraszam do korzystania z naszych usług.
 

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze

Mirosława Glabas

Pliki do pobrania SZPZOZ Twardogóra:

FO 2_1 Oświadczenie pacjenta. Uzyskania informacji o stanie zdrowia (kliknij)

FO 2_2 Oświadczenie pacjenta Upoważnienie dotyczące uzyskania dokumentacji medycznej (kliknij)

FO 2_3 Oświadczenie pacjenta przedstawiciela ustawowego pacjenta do 18 rok (kliknij)

Upoważnienie do odbioru recepty:

·    Jeżeli pacjent chce upoważnić do odbioru recepty/zlecenia konkretną osobę/osoby - wypełnia załącznik Upoważnienie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (kliknij załącznik nr FO-2/4)
·    Jeżeli pacjent chce upoważnić do odbioru recepty/zlecenia każdą osobę (tj. osobę trzecią), która się po receptę/zlecenie zgłosi – wypełnia Oświadczenie do odbioru recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (kliknij załącznik nr FO-2/4a)
·     Osoba, której przekazano receptę/zlecenie – wypełnia Oświadczenie o odbiorze recepty/zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (kliknij załącznik nr FO-2/4b)

FO 2  5 Upoważnienie do odbioru badań RTG, wyniku badań laboratoryjnych (kliknij)

FO 2  6 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej (kliknij)

FO 2  7 Odpowiedź na wniosek (kliknij)


Druki do pobrania - Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Druki dla osób do 16 roku życia:

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (kliknij)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (kliknij)

Druki dla osoby powyżej 16 roku życia:

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kliknij)

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby niepełnosprawnej (kliknij)

Druk wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej:

Wniosek o wydanie legityacji osoby niepełnosprawnej (kliknij)

 

 Aktualności dla pacjenta:

1. Wakacyjny poradnik pacjenta (kliknij)

2. Portale dla pacjentów przygotowane przez pecjalistów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (kliknij)

3. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej (kliknij)

4. Karta praw małego pacjenta (kliknij)


5. Pielęgniarska opieka długoterminowa (kliknij)

6. O karmieniu piersią (NFZ) (kliknij)

7.Poradnik dla chorych z bólem przewlekłym (kliknij)

8.Deklaracja wyboru świadczeniodawcy (kliknij tu)

Świadczenia opieki zdrowotnej przysługują wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 roku (ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
► Kto płaci?

W przypadku osób ubezpieczonych, czyli takich za które odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne, same opłacające składkę, osoby objęte ubezpieczeniem dobrowolnym, osoby odbywające staż adaptacyjny, kurs języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym, członkowie rodzin osób objętych ubezpieczeniem powszechnym - płaci Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku osób innych niż ubezpieczone opłaty są pokrywane przez budżet państwa. Obywatel płaci za orzeczenia potrzebne do uzyskania prawa jazdy i inne zaświadczenia lekarskie wydawane na jego życzenie, za wyjątkiem zaświadczeń potrzebnych do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego albo świadczenia z pomocy społecznej. Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający ubezpieczenie (opłacanie składek). Docelowo ma to być Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Na chwilę obecną jest to:

 • odcinek emerytury lub renty,
 • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz
  z ważną legitymacją studencką/szkolną,
 • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem
  potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie,
  emerytów i rencistów)


W przypadku stanu nagłego, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Skierowanie do lekarza
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ. Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

Lista oczekujących
Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który - jeśli to wynika z kryteriów medycznych - koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej. Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Funduszu.

Dokumentacja medyczna
Pacjent ma prawo do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej. Na jego wniosek, bądź na wniosek osoby upoważnionej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, dokumentacja powinna być przekazana w postaci wyciągu, odpisu lub kopii, sporządzanych na koszt osoby występującej o nią.

Źródło: nfz.gov.pl