Szczepienia ochronne

Program Szczepień Ochronnych na rok 2010, zwany dalej PSO składa się z następujących części:

  • Szczepienia obowiązkowe - kalendarz szczepień *
    • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku
    • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie
  • Szczepienia zalecane * - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.
  • Informacje uzupełniające.

* finansowanie szczepień określonych w części I i II załącznika odbywa się na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz 1027, z późn. zmianami*

*Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 i Nr 118, poz. 989.

 

  • Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku - pobierz (45 KB .doc)
  • Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie - pobierz (46 KB .doc)
  • Szczepienia zalecane - niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia - pobierz (55 KB .doc)