Statut SZPZOZ

 

Załącznik do Uchwały
Nr XX. 136.  2012
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 6 września 2012 r.


Statut
Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Twardogórze

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, zwany dalej „SZPZOZ”, jako podmiot leczniczy prowadzi zakład leczniczy o nazwie SZPZOZ w Twardogórze i działa na podstawie:
1) Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego nr 190 z dnia 28.09.1992 r.,
2) Zarządzenia Wojewody Wrocławskiego nr 219 z dnia 26.10.1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
z jednostki budżetowej w Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej,
3) ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654
ze zmianami),
4) niniejszego statutu.

2. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez sąd rejestrowy.

§ 2

1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
2. Organem, który utworzył Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej jest Gmina Twardogóra.
3. Siedzibą SZPZOZ jest ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra.
4. Nazwa – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze (nazwa skrócona: SZPZOZ w Twardogórze).

ROZDZIAŁ II

OBSZAR DZIAŁANIA SZPZOZ W TWARDOGÓRZE

§ 3

1. Obszar działania SZPZOZ w Twardogórze jest nieograniczony.
2. SZPZOZ w Twardogórze realizuje zadania w zakresie ambulatoryjnej podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej w zakresie:
1) interny,
2) pediatrii,
3) laryngologii,
4) ginekologii – opieki nad kobietą zdrową, ciężarną, jej płodem, połogiem oraz noworodkiem,
5) medycyny pracy,
6) higieny szkolnej,
7) badań diagnostycznych

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZPZOZ W TWARDOGÓRZE

§ 4

1. Celem SZPZOZ w Twardogórze jest postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawie stanu zdrowia poprzez:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych,
2) zapobieganie powstaniu chorób,
3) promocję zdrowia.

2. Zadaniem SZPZOZ w Twardogórze jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, czyli działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz działania medyczne wynikające z procesu leczenia,
2) opieka nad kobietą zdrową, ciężarną, jej połogiem oraz nad noworodkiem,
3) opieka nad dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do przedszkoli i szkół,
4) orzekanie o stanie zdrowia,
5) promowanie zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej w zakresie zapobiegania chorobom i urazom,
6) współpraca z innymi zakładami i podmiotami leczniczymi w zakresie zachowania ciągłości opieki zdrowotnej nad chorymi oraz położnicami i noworodkami.

3. Do zadań dodatkowych należy:
1) zapewnienie podstawowej opieki zdrowotnej w domu obłożnie chorego (opieki lekarskiej i pielęgniarskiej),
2) wykonywanie badań profilaktycznych pracowników kierowanych przez zakłady pracy zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 5

Świadczenia zdrowotne są realizowane przez SZPZOZ w Twardogórze w formie:
1) opieki ambulatoryjnej w przychodni i ośrodkach zdrowia,
2) wizyt lekarskich, pielęgniarskich i położniczych w domu obłożnie chorych lub położnic.

§ 6

W realizacji zadań określonych w § 4 niniejszego statutu, SZPZOZ w Twardogórze współpracuje z:
1) innymi podmiotami leczniczymi, świadczącymi usługi medyczne,
2) Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
3) ośrodkami pomocy społecznej,
4) organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz opieki zdrowotnej.

§ 7

SZPZOZ w Twardogórze w zakresie prowadzonej działalności, może udzielać świadczenia zdrowotnego odpłatnie, na zlecenie:
1) Rady Miejskiej w Twardogórze lub innych organów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów,
2) osób nie objętych ubezpieczeniem społecznym,
3) zakładów pracy, szkół, organizacji społecznych i innych instytucji,
4) innych zakładów opieki zdrowotnej,
5) osób fizycznych i prawnych na podstawie zawartych umów.

§ 8

Osobie zgłaszającej się do SZPZOZ w Twardogórze, potrzebującej natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, żadne okoliczności nie mogą stanowić podstawy do odmowy udzielenia świadczeń.

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄDZANIE SZPZOZ W TWARDOGÓRZE

§ 9

1. SZPZOZ w Twardogórze zarządza i reprezentuje na zewnątrz Kierownik.
2. Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra nawiązuje z jego kierownikiem stosunek pracy.
3. Kierownik podejmuje samodzielnie decyzje dotyczące funkcjonowania SZPZOZ
w Twardogórze i ponosi za nie odpowiedzialność. Przy podejmowaniu decyzji kierownik SZPZOZ w Twardogórze korzysta z opinii właściwych organów i organizacji w trybie i na zasadach określonych w niniejszym statucie oraz odrębnych przepisach.
4. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SZPZOZ w Twardogórze.

§ 10

Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu SZPZOZ w Twardogórze upoważniony jest kierownik. Pełnomocnicy SZPZOZ w Twardogórze działają w granicach ich umocowania.

§ 11

Stanowiska pracy podległe bezpośrednio kierownikowi SZPZOZ w Twardogórze:
1)    Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Jakości
2)    Zastępca Kierownika do spraw leczniczych (jeżeli kierownik nie jest lekarzem),
3)    Główny księgowy,
4)    Lekarze,
5)    Kierownik laboratorium,
6)    Pielęgniarka koordynująca,
7)    Pracownik administracyjno-kadrowy,
8)    Zespół stanowisk samodzielnych (informatyk, specjalista ds. BHP).
        
ROZDZIAŁ V

RADA SPOŁECZNA

§ 12

Przy SZPZOZ w Twardogórze działa Rada Społeczna, jako organ inicjujący i opiniodawczy organu, który utworzył SZPZOZ w Twardogórze i kierownika SZPZOZ w Twardogórze.

§ 13

1. Rada Społeczna składa się z 6-ciu osób w skład której wchodzą:
1) przewodniczący – Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra lub osoba przez niego wyznaczona,
2) przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego,
3) przedstawiciele wyłonieni przez Radę Miejską w Twardogórze w ilości 4 osób,
2. Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Rada Miejska w Twardogórze.
3. Członkiem Rady Społecznej nie może być pracownik SZPZOZ w Twardogórze.
4. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, a po upływie kadencji Rady Społecznej, dotychczasowa Rada Społeczna wykonuje swoje uprawnienia statutowe do czasu powołania nowej Rady.
5. Rada Społeczna wykonuje zadania wynikające z ustawy.
6. Członek rady społecznej może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji z funkcji,
2) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach rady społecznej z uwagi na stan zdrowia lub zmianę miejsca zamieszkania,
3) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
4) negatywnej oceny wykonywania obowiązków członka rady społecznej.
7. Członkostwo w radzie społecznej wygasa na skutek śmierci członka rady społecznej.

ROZDZIAŁ VI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA SZPZOZ W TWARDOGÓRZE

§ 14

W skład SZPZOZ w Twardogórze wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1) Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10,
2) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim,
3) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu,
4) Laboratorium analityczne.
§ 15

Zadania i organizację wewnętrzną SZPZOZ w Twardogórze określa kierownik.§ 16

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do statutu.

ROZDZIAŁ VII

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 17

1. Podstawą gospodarki finansowej SZPZOZ w Twardogórze jest roczny plan finansowy ustalony przez kierownika i zaopiniowany przez Radę Społeczną.
2. SZPZOZ w Twardogórze pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania na zasadach określonych w art. 51-61 ustawy.

§ 18

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze może uzyskiwać środki finansowe:
1) z odpłatnej działalności leczniczej, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej,
2) na pokrycie ujemnego wyniku finansowego, o którym mowa w art. 59 ust. 2 ustawy,
3) z darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego,
4) z wydzielonej działalności gospodarczej innej niż wymieniona w pkt 1,
5) na cele i na zasadach określonych w przepisach art. 114-117 ustawy,
6) na realizację innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ VIII

KONTROLA SZPZOZ W TWARDOGÓRZE

§ 19

1. Organ założycielski dokonuje kontroli i oceny działalności SZPZOZ w Twardogórze oraz pracy kierownika, na zasadach określonych w art. 121 ustawy.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia posiada uprawnienia kontrolne na zasadach określonych w art. 118-119 ustawy.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

Zmiany w niniejszym statucie mogą być wprowadzone jak jego postanowienia. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy.
§ 21

Statut wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego stosownej Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze oraz wpisania SZPZOZ w Twardogórze do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez sąd rejestrowy.