Regulamin

Załącznik

do zarządzenia nr 3/ 2018
z dnia  16.04.2018 r.
Regulamin organizacyjny

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze
 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§1
1.    Regulamin organizacyjny Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze z  siedzibą w Twardogórze przy ul. Ludwika Waryńskiego 10, zwanego dalej SZPZOZ, określa nieuregulowane w ustawie z  dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lub w statucie SZPZOZ, sprawy dotyczące sposobu i warunków  udzielania świadczeń zdrowotnych.
2.    Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze prowadzi jeden zakład leczniczy w  rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r., i funkcjonujący pod nazwą SZPZOZ w  Twardogórze.
3.    Regulamin organizacyjny określa w szczególności;
1)    cele i zadania SZPZOZ w Twardogórze,
2)    rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielania świadczeń zdrowotnych,
3)    sposób kierowania podmiotem leczniczym
4)    strukturę organizacyjną podmiotu leczniczego,
5)    miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,
6)    organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych zakładu leczniczego  oraz warunki  współdziałania między tymi jednostkami,
7)    przebieg  procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych  świadczeń,
8)    warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi,
9)    wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej,
10) wysokość opłat oraz organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków  publicznych.

§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1.    Kierowniku – należy przez to rozumieć Kierownika Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki  Zdrowotnej w Twardogórze,
2.    statucie – należy przez to rozumieć statut SZPZOZ w Twardogórze,
3.    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2001 rNr 112, poz 654 ze zm.)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
4.    jednostce organizacyjnej działalności podstawowej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część  SZPZOZ, w  której prowadzona jest działalność lecznicza, a w szczególności udzielane są świadczenia zdrowotne oraz  realizowane są zadania z zakresu promocji zdrowia,
5.    komórce organizacyjnej działalności podstawowej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część jednostki  organizacyjnej działalności podstawowej o której mowa w  pkt. 4.

Rozdział 2
Cele i zadania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

§3
Celem SZPZOZ w Twardogórze jest wykonywanie działalności leczniczej w rozumieniu ustawy polegające na podejmowaniu  działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności  leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług poprzez:
1.    udzielanie świadczeń zdrowotnych
2.    zapobieganie powstawaniu chorób,
3.    promocji zdrowia.
 

§4
Zadaniem SZPZOZ w Twardogórze jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  czyli działania służące zachowaniu,  ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz działania medyczne wynikające z procesu leczenia określone w  statucie.
 

§5
Działalność lecznicza SZPZOZ w Twardogórze może polegać również na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w  powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych  oraz metod leczenia.
 

§6
Do zadań dodatkowych należy realizacja zadań obronnych na rzecz mieszkańców miasta i gminy Twardogóra, na zasadach  określonych w odrębnych przepisach.
 

Rozdział 3
Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

 

§7
SZPZOZ w Twardogórze prowadzi działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, które obejmują
1.    świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej,
2.    świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
3.    badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia oraz ustalenia dalszego leczenia.
 

§8
SZPZOZ w Twardogórze prowadzi działalność leczniczą w ramach następujących funkcji ochrony zdrowia;
1.    usługi lecznicze  w zakresie leczenie ambulatoryjne, w tym;
1)    leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej,
2)    leczenie ambulatoryjne specjalistyczne,
3)    leczenie w domu pacjenta,
4)    pozostała opieka ambulatoryjna,
2.    profilaktyka i zdrowie publiczne w zakresie;
1)    opieka nad rodziną, matką i dzieckiem,
2)    higieny szkolna,
3)    oświata i promocja zdrowia,
4)    pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego,
3.    pomocnicze usługi opieki zdrowotnej w zakresie;
1)    badania laboratoryjne,
2)    diagnostyka obrazowa,
 

§9
Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych obejmuje następujące dziedziny;
1.    choroby wewnętrzne,
2.    medycyna rodzinna,
3.    pediatria,
4.    medycyna pracy,
5.    położnictwo i ginekologia,
6.    otorynolaryngologia,
7.    radiologia i diagnostyka obrazowa,
8.    zdrowie publiczne
 

§10
Zakład udziela świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a w  szczególności związanych z:
1.    badaniem i poradą lekarską,
2.    leczeniem,
3.    opieką nad kobietą ciężarną i jej płodem, porodem oraz nad noworodkiem,
4.    opieką nad zdrowym dzieckiem,
5.    badaniem diagnostycznym,
6.    pielęgnacją chorych,
7.    pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,
8.    oświatą zdrowotną


Rozdział 4
Struktura organizacyjna Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, organizacja i  zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych, oraz miejsce udzielania świadczeń.

 

§11
Strukturę organizacyjną  SZPZOZ w Twardogórze tworzą następujące jednostki organizacyjne wraz z  komórkami  organizacyjnymi;
1.    Poradnia Rejonowo –Specjalistyczna wraz z komórkami organizacyjnymi;
1)    Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2)    Poradnia / gabinet lekarza medycyny pracy,
3)    Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej,
4)    Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej,
5)    Gabinet medycyny szkolnej,
6)    Punkt szczepień;
7)    Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
8)    Pracownia RTG
9)    Pracownia USG
10)    Poradnia otorynolaryngologiczna;
11)     Poradnia położniczo- ginekologiczna
2.    Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim wraz z komórkami organizacyjnymi;
1)    Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
3.    Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu wraz z komórkami organizacyjnymi;
1)    Poradnia / gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
2)    Gabinet diagnostyczno – zabiegowy
4.         Laboratorium Analityczne
Strukturę organizacyjną SZPZOZ w Twardogórze przedstawia Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.
 

§12
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych przez SZPZOZ w Twardogorze jest;
1.    Przychodnia Rejonowo -Specjalistyczna w Twardogórze przy ul. Ludwika Waryńskiego 10,
2.    Wiejski Ośrodek Zdrowia w Goszczu ul. Rynek 18,
3.    Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grabownie Wielkim 112
                                                   
§13
Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SZPZOZ w Twardogórze odbywa się w będących w jego dyspozycji  pomieszczeniach lub zespołach pomieszczeń zlokalizowanych w siedzibach poszczególnych jednostek i komórek  organizacyjnych działalności podstawowej wymienionych w §11.
 

§14
Udzielanie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez SZPZOZ w Twardogórze może odbywać się w miejscu pobyty  pacjenta, jeżeli jest to konieczne dla jego zdrowia i jednocześnie wynika z przepisów odrębnych lub zawartych  przez zakład umów.
 

Rozdział 5
Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego podmiotu.

 

§15
1.    Podmiotem leczniczym zarządza Kierownik, który wykonuje wszystkie obowiązki i prawa, jakie na podmiot  leczniczy nakładają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prowadzi sprawy oraz reprezentuje podmiot leczniczy  na zewnątrz.
2.    Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników SZPZOZ w Twardogórze.
3.    Podczas nieobecności Kierownika SZPZOZ-u zastępuje go Zastępca Kierownika  do Spraw Leczniczych.
4.    W czasie nieobecności Kierownika i Zastępcy Kierownika do spraw Lecznictwa zastępuje go każdorazowo  upoważniony do tego pracownik bądź inna wskazana osoba.
5.    Kierownik może udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu leczniczego w szczególności przed  sądami i organami administracji publicznej, określonym pracownikom lub osobom pozostającym w podmiocie  w stosunku  zlecenia, w tym radcom prawnym albo adwokatom.
 

Rozdział 6
Organizacja i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu  leczniczego oraz warunki ich  współdziałania.

§16
1.    Do zadań komórek organizacyjnych wymienionych w §11 należy  sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami  poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, a w szczególności udzielanie  porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych.
2.    Do zadań Poradni POZ należy w szczególności planowanie i realizowanie kompleksowej opieki lekarskiej, w  tym leczenie i profilaktyka chorób, orzekanie o stanie zdrowia, a w razie potrzeby kierowanie na badania  diagnostyczne i leczenie specjalistyczne.
3.    Do zadań Gabinetu pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej należy w szczególności planowanie i realizacja  kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną, jak również realizacja programów promocji  zdrowia i programów profilaktycznych.
4.    Do zadań Gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy w szczególności planowanie i realizowanie  pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej nad pacjentkom i jej rodziną.
5.    Do zadań Gabinetu higieny szkolnej należy w szczególności sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej  nad uczniami, udzielanie pomocy przedlekarskiej,  organizowanie -wykonywanie oraz interpretowanie badań  przesiewowych jak i bilansów zdrowia.
6.    Do zadań Punkty szczepień należy w szczególności planowanie szczepień oraz ich wykonywanie wg  obowiązującego kalendarza szczepień, przestrzeganie terminów ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek.
7.    Do zadań Gabinetu diagnostyczno-zabiegowego należy w szczególności wykonywanie zabiegów, badań, podawania  leków różnymi drogami i pomiarów parametrów życiowych pacjenta.
 

§17
1.    Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne SZPZOZ w  Twardogórze, oraz osoby wykonujące pracę bądź  świadczące usługi w ramach tych jednostek i komórek, obowiązane są do współdziałania dla zapewnienia efektywnego  oraz sprawnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem medycznym jak i administracyjno – gospodarczym.
2.    Za prawidłowe współdziałanie wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych odpowiedzialny jest Kierownik  SZPZOZ-u lub inne osoby przez Kierownika wyznaczone.
3.    Współdziałanie odbywa się z poszanowaniem praw pacjenta oraz powszechnie obowiązującego prawa.
 

Rozdział 7
Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

§18
1.    SZPZOZ W Twardogórze organizuje świadczenia zdrowotne udzielane w zakresie określonym w niniejszym  regulaminie, z zapewnieniem właściwej jakości i dostępności tych świadczeń w jednostkach i komórkach  organizacyjnych podmiotu leczniczego w sposób zapewniający pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze  świadczeń.
2.    W SZPZOZ w Twardogórze zatrudnia się pracowników posiadających kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego  stanowiska, określone w przepisach prawa.
3.    Osoby zatrudnione w jednostkach i komórkach organizacyjnych działalności podstawowej przestrzegają zasad  etyki zawodowej określonych przez właściwe organy samorządów zawodów medycznych.
4.    W przypadkach uzasadnionych świadczenia mogą być udzielane w miejscu pobytu pacjenta.
5.    Rejestracja pacjenta odbywa się w każdej formie to znaczy: e-rejestracja, osobiście, za pośrednictwem  członków rodziny, poprzez osoby trzecie oraz  telefonicznie.
6.    Świadczenia są udzielane w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym umówionym terminie, według  ustalonej kolejności, w dniach i godzinach ich udzielania.
7.    SZPZOZ w Twardogórze nie może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje  natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na stan zagrożenia zdrowia lub życia. W takich  przypadkach świadczenia zdrowotne udzielane są bezzwłocznie.
8.    Lekarz zatrudniony w SZPZOZ w Twardogórze kieruje pacjentów na konsultacje specjalistyczne poprzez  wystawienie skierowania zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez  płatników.
9.    Lekarz SZPZOZ-u w Twardogórze kieruje pacjentów na leczenie szpitalne i inne realizowane w warunkach  stacjonarnych i całodobowych, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie.
 

Rozdział 8
Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi

 

§19
1.    W celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu  udzielania świadczeń zdrowotnych. SZPZOZ w Twardogórze współdziała z innymi podmiotami leczniczymi udzielającymi  świadczeń zdrowotnych na rzecz tych pacjentów.
2.    SZPZOZ w Twardogórze udziela innym podmiotom leczniczym informacje związane z leczeniem pacjenta w  przypadku gdy;
1)    zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych,
2)    zachowanie tajemnicy może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia pacjenta,
3)    obowiązujące przepisy prawa tak stanowią,
4)    pacjent, osoba przez niego upoważniona lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie danych  medycznych
3.    Współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi wykonującymi działalność leczniczą odbywa się z  poszanowaniem praw pacjenta oraz poszanowaniem  powszechnie  obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział 9
Prowadzenie oraz zasady udostępniania  dokumentacji medycznej

 

§20
1.    SZPZOZ w Twardogórze prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając  ochronę i poufność danych w niej zawartych oraz zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń  finansowanych ze środków publicznych.
2.     Dokumentacja medyczna o której mowa w ust. 1 jest udostępniana:
1)    pacjentowi lub  osobie przez niego upoważnionej,
2)    przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:
•     rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dokumentu tożsamości,
•     opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad  małoletnim, opieka nad  niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.) oraz dowodu tożsamości,
3)    osobie upoważnionej przez pacjenta na podstawie odrębnego pełnomocnictwa
(upoważnienia) z podpisem notarialnie poświadczonym lub podpisanego w obecności pracownika, który poświadcza fakt  złożenia podpisu przez upoważniającego,
4)    za zgodą pacjenta zakładom ubezpieczeń,
5)    podmiotom leczniczym, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości udzielanych świadczeń  zdrowotnych,
6)    podmiotom uprawnionym w myśl ustawy o działalności leczniczej do przeprowadzania na zlecenie ministra  właściwego do spraw zdrowia kontroli, podmiotu leczniczego, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli,
7)    uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich  wniosek lub w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
8)     po śmierci pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia,
 

§21
1.    W celu uzyskania wglądu, wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego  przedstawiciel  ustawowy lub osoba upoważniona przez niego  składa pisemny wniosek o wydanie dokumentacji medycznej.
2.    W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, która nie jest wskazana w dokumentacji , należy  we wniosku o wydanie dokumentacji zaznaczyć odpowiedni kwadrat oraz wpisać dane osoby upoważnionej.
3.    Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy SZPZOZ w Twardogórze w rejestracji.
4.    Wydanie  dokumentacji medycznej nastąpi najpóźniej w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
5.    Odbiór kopii dokumentacji medycznej pacjent lub osoba upoważniona potwierdza podpisem i datą odbioru .
6.    Dokumentacja medyczna pacjenta może być przesłana pocztą (przesyłką poleconą za  potwierdzeniem  odbioru)  na wskazany adres wraz z dołączonym rachunkiem.
 

§22
1.    Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii SZPZOZ pobiera opłatę  ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku  Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.):
1)    jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać brutto 0,002 % przeciętnego  wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa  Głównego Urzędu   Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie  art. 20 p-kt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2)    jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej - nie może przekraczać brutto 0,00007 % przeciętnego  wynagrodzenia, o którym mowa w pkt.1),
3)     sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli  zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego  wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1).
2.    Opłatę za wydanie dokumentacji medycznej wnosi się  przy odbiorze w rejestracji.
 

Rozdział 10
Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych odpłatnych oraz ich wysokość

 

§23
1.    SZPZOZ w Twardogórze może udzielać świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnych jak i odpłatnych.
2.    Świadczenia nieodpłatne udzielane będą w przypadku zawarcia przez SZPZOZ w Twardogórze umowy z Narodowym  Funduszem Zdrowia jako płatnikiem środków publicznych, w zakresie objętym umową i na rzecz pacjentów uprawnionych.
3.    SZPZOZ w Twardogórze pobiera opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1)    Pacjentom nie  mającym prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków  publicznych, realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych przepisach prawa,
2)    Pacjentom mającym prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  ,jeżeli przepisy szczególne, w tym ustawa, o której mowa w pkt. 1), przewidują pobieranie opłat albo świadczenia  te  nie są finansowane ze środków publicznych.
4.    Świadczenia zdrowotne udzielane są po uiszczeniu opłaty  w rejestracji lub na rachunek bankowy, zgodnie z  ustalonym cennikiem opłat. Wysokość opłat określa cennik usług w SZPZOZ w Twardogórze
 

§24
1.     Świadczenia  zdrowotne, za które są pobierane opłaty udzielane są w taki sposób aby nie kolidowało to z  realizacją świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach umowy z podmiotami finansującymi świadczenia opieki  zdrowotnej ze środków publicznych, z zastrzeżeniem sytuacji gdy osoba potrzebuje natychmiastowego udzielenia  świadczenia z powodu zagrożenia życia lub zdrowia.
2.    Świadczenia zdrowotne, za które są pobierane opłaty mogą być udzielane bez skierowania od innego podmiotu  wykonującego działalność leczniczą, z wyjątkiem wykonania zdjęcia rentgenowskiego.
3.    W umowach na świadczenia zdrowotne zawieranych z klientami instytucjonalnymi lub stałymi pacjentami SZPZOZ  w Twardogórze dopuszcza się stosowanie upustów w stosunku do wysokości opłat wynikających z cennika, w wysokości  do 50 %.
4.    W przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom zatrudnionym w SZPZOZ w Twardogórze Kierownik może  zastosować szczególne zniżki albo odstąpić od pobierania opłat.

Niniejszy regulamin nadaję:  16.04.2018 r.                                                     Mirosława Glabas
data i podpis kierownika podmiotu leczniczego                              Kierownik SZPZOZ w Twardogórze