NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

na roboty budowlane w ramach zadania pn.

„REMONT I MODERNIZACJA TOALETY Z PRZYSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości 130 000 złotych

Zamawiający: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze ul. Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra

Podstawa prawna: Zamówienie będzie realizowane w związku z Art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1710 ze zm.), t.j. bez zastosowania przewidzianych ustawą procedur.

Przedmiot zamówienia: „Remont i modernizacja toalety z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych”

Załączniki - pobierz

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWOWYM

 Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU POLEPSZENIA OFERT

 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACAJĄCEJ KWOTY 215 000 EURO.

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy pn:

„Dostawa stacjonarnego w pełni cyfrowego aparatu RTG

do zdjęć kostno-płucnych

  Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://twardogora.ezamawiajacy.pl  
Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, kiedy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.
 

Informujemy o możliwości wypisania recepty na leki lub

zlecenia na wyroby medyczne niezbędne w kontynuacji leczenia.

Wniosek na receptę/zlecenie - Wniosek do pobrania

 
Porada recepturowa Osoby przewlekle chore, stale korzystające z leków bądź zaopatrzenia w wyroby medyczne, bez dokonania osobistego badania mają możliwość złożenia stosownego zapotrzebowania na receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zasady składania zapotrzebowania na recepty i zlecenia:
 • Pacjent w dniu złożenia zapotrzebowania powinien posiadać u nas aktywną deklarację i być uprawnionym do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ;
 • Zapotrzebowanie na recepty i zlecenia można składać na dwa sposoby: złożenie wniosku na sformalizowanym formularzu, dostępnym w naszej rejestracji medycznej i na stronie internetowej: www.przychodnia.twardogora.pl, poprzez e – rejestrację lub e-mail: recepta@przychodnia.twardogora.pl;
 • Na wniosku powinny znaleźć się: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, PESEL, płeć, adres zamieszkania i numer telefonu, imię i nazwisko lekarza prowadzącego, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań i czytelny podpis pacjenta/opiekuna prawnego (w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej);
 • Nie wolno składać zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie leczniczym (np. sanatorium, ZOL, hospicjum, rehabilitacja), w którym udzielane są im świadczenia na podstawie umowy z NFZ;
 • W rejestracji medycznej pacjent otrzyma informację za ile dni będzie mógł odebrać wypisane recepty (planowo po 7 dniach roboczych licząc od dnia złożenia wniosku);
 • Recepty wystawiamy maksymalnie na 12 miesięcy;
 • W przypadku, gdy lekarz lub pielęgniarka uznają, że potrzebna jest wcześniejsza wizyta – leki lub wyroby medyczne zostaną przepisane na okres wystarczający do kolejnej wizyty w naszej przychodni;
 • Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizuje się zlecenia za miesiące, które już upłynęły;
 • Jeżeli w historii zdrowia i choroby brak będzie aktualnych zaświadczeń z poradni specjalistycznych (ważne 1 rok!) bądź wypisów ze szpitala, z których będzie wynikała konieczność stosowania danego leku lub wyrobu medycznego, nie będzie można  wystawić recepty lub zlecenia;
 • Możemy kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekaże nam pisemną informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków lub wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych;
 • Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo;
 • Recepty zostaną przekazane: pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób;
 • W ramach porady recepturowej nie wystawiamy skierowań na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą oraz skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty i skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym, czy też skierowań na badania diagnostyczne.
  Zasady wystawiania skierowań Lekarz POZ może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów, wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Skierowanie może być dwojakiego rodzaju:
 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty,
 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym.
Porada konsultacyjna specjalisty to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. W tym wypadku skierowanie jest wystawiane jednorazowo. Przy wymaganym długotrwałym leczeniu lekarz rodzinny powinien wystawić skierowanie z adnotacją o objęciu stałym leczeniem pacjenta bez określenia liczby porad. Oznacza to, że podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest przejęcie leczenia.
 • Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie.
 • Jeżeli jednak w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, należy pozyskać ponowne skierowanie od lekarza POZ. Po objęciu pacjenta leczeniem stałym przez specjalistę, specjalista wyznacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach.
Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje na potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego. W wypadku, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego. Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, przejmując pacjenta do stałego leczenia, ma obowiązek wykonania wszystkich zlecanych badań na swój koszt. Natomiast POZ, kierując pacjenta do leczenia specjalistycznego, ma obowiązek wykonać badania niezbędne w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania mieszczącego się w kompetencji lekarza POZ. Uwaga! Nie można żądać od lekarza skierowania na badania, które naszym zdaniem są niezbędne, ponieważ to lekarz prowadzący terapię decyduje o konieczności wykonania badań.
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze informuje, że od 22 lipca 2022 r. rozpoczął się proces szczepień czwartą dawką (czyli drugą przypominającą) szczepionki przeciwko COVID-19 dla osób w grupie od 60 do 79 roku życia oraz dodatkowe szczepienie dla osób z upośledzoną odpornością, które ukończyły 12 lat. Dla osób tych po 120 dniach od przyjęcia pierwszej dawki przypominającej rekomendowana jest dawka druga przypominająca. Już wcześniej możliwość zaszczepienia się drugą dawką przypominającą miały osoby w wieku 80. W tym szczepieniu stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA: Comirnaty (Pfizer) lub Spikevax (Moderna). Ministerstwo Zdrowia zaleca szczepienie tym samym preparatem, którym byłeś/aś szczepiony przy pierwszym szczepieniu przypominającym. E-kierowanie na szczepienie drugą dawką przypominającą znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się na szczepienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00 pod nr telefonu: 71 315 80 41, 71 315 80 09.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Zarządzenie w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra zdrowia z dnia 21 stycznia 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 celem wdrożenia do stosowania jego unormowań.   Zarządzenie nr 1/2022 Plakat 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy, z uwagi na wzmożoną liczbę zachorowań na COVID-19, zwraca się z prośbą do pacjentów o zgłaszanie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej w celu szybszej obsługi pacjenta z dodatnim wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2. W związku z powyższym należy korzystać z formularza zamieszczonego na stronie www.pacjent.gov.pl lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz Infolinię +48 222 500 115.   Komunikat PPIS w Oleśnicy Formularz
keyboard_arrow_up