Dostawa stacjonarnego w pełni cyfrowego aparatu RTG do zdjęć kostno-płucnych


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PODSTAWOWOWYM

Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA NEGOCJACJI W CELU POLEPSZENIA OFERT

O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIEPRZEKRACAJĄCEJ KWOTY 215 000 EURO.

 

Przedmiotem zamówienia są dostawy pn:

„Dostawa stacjonarnego w pełni cyfrowego aparatu RTG

do zdjęć kostno-płucnych

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym https://twardogora.ezamawiajacy.pl