foto news 1 full

Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych.


Kierownik SZPZOZ w Twardogórze zaprasza do współpracy organizację pozarządową , która działa na rzecz osób niepełnosprawnych.

W związku z powierzeniem nam Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. Poprawa dostępności Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, nawiążemy współpracę z organizacją pozarządową, od której oczekujemy: wspierania SZPZOZ w zakresie wniosków o zapewnienie dostępności, które wymagają powołania zespołu roboczego.

Oferty współpracy prosimy składać w formie pisemnej osobiście, lub za pośrednictwem poczty: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra, lub na e-mail: dostepnosc@przychodnia.twardogora.pl, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 sierpnia 2023r.

Ofertę stanowi List Intencyjny będący odpowiedzią na powyższe zaproszenie, z którego wynikać będą:

  • dotychczasowe osiągnięcia organizacji pozarządowej w działalności związanej z niwelowaniem barier dostępu do świadczeń medycznych;
  • forma prawna organizacji i wskazanie osób reprezentujących organizację pozarządową – np. stowarzyszenie rejestrowe, stowarzyszenie zwykłe, fundacja;
  • osoba do kontaktu.

Do oferty należy załączyć Statut organizacji pozarządowej, z którego wynika zakres działalności odnoszący się do w/w zadań oraz dokument potwierdzający wpis do KRS lub innego rejestru. Podmiot, którego oferta najbardziej odpowiada na potrzeby SZPZOZ w Twardogórze, zostanie powiadomiony drogą telefoniczną o wyborze oferty.