Certyfikaty


Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej zapewnia jakość usług medycznych poprzez pracę w zintegrowanym systemie zarządzania zorganizowanym na podstawie wymagań normy ISO 9001:2015 oraz uczestniczenie w programie akredytacji adresowanym do podmiotów udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (jednostek POZ), posiadających umowę na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia i przystępujących do procesu akredytacji zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418 i Nr 76, poz. 641), w oparciu o standardy akredytacyjne w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzone przez Ministra Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2011 r., (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r.).

Logotyp Polskiego Rejestru Statków ISO 9001