Porady lekarskie


Zasady zapisów na porady i wizyty

I. Ogólne zasady rejestracji

 1. Na wizytę u lekarza pacjent ma prawo zapisać się w dowolnie wybranym dniu w godzinach pracy placówki;
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 07:30;
 3. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pomocą serwisu e-Rejestracji na stronie internetowej  http://przychodnia.twardogora.pl.;
 4. Przyjmowanie pacjentów następuje według kolejności zapisów;
 5. Jeśli stan pacjenta jest nagły ( zagraża jego życiu lub zdrowiu) to będzie on przyjęty przez lekarza w dniu, w którym zgłosił się do rejestracji;
 6. Jeśli stan pacjenta jest stabilny, a lekarz nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc, to po uzgodnieniu z pacjentem, zostanie mu wskazany pierwszy wolny termin wizyty u lekarza;
 7. Podstawą zasadności (lub jej braku) udzielenia wizyty w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta (to lekarz POZ – a nie osoba rejestrująca – decyduje, czy ze względów medycznych konieczne jest udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia);
 8. W przypadku nieobecności lekarza w terminie ustalonej wizyty pacjent zostanie poinformowany telefonicznie o sposobie zorganizowania opieki w tym okresie podczas jego nieobecności;
 9. Pacjent, który zgłosił się do placówki, w celu udzielenia mu świadczenia finansowanego ze środków publicznych, musi posiadać aktualne prawo do takich świadczeń wystarczy, że poda w rejestracji swój numer PESEL            i potwierdzi swoją tożsamość jednym z wymienionych dokumentów: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy, a w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia – aktualną legitymacja szkolną.

II. Porada lekarska stacjonarna

 1. Lekarz nie może odmówić bezpośredniej wizyty, gdy:
 • pacjent nie wyraża zgody na teleporadę lub jego opiekun ustawowy;
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę i nastąpiło pogorszenie lub zmieniły się objawy,
 • istnieje podejrzenie choroby nowotworowej,
 • dziecko nie ma jeszcze 6 lat,
 • pacjent ma pierwszą wizytę u lekarza, którego wskazał w deklaracji wyboru.

III. Porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy tzw. wizyta domowa

 1. Porady lekarskie udzielane w domu pacjenta, realizowane są w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, przy braku możliwości jej uzyskania w miejscu udzielania świadczeń;
 2. Zgłoszenia dokonuje się w rejestracji: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach 08:00-10:00;
 3. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, wiek i adres pobytu pacjenta, powód zgłoszenia w ocenie osoby zgłaszającej (np. przypadek stabilny, pilny czy nagły), osobę  do kontaktu oraz jej numer telefonu;
 4. Rejestracja nie uwzględnia w terminarzu, zgłoszeń do stanów nagłych (stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia), do których należy wezwać zespół ratownictwa medycznego;
 5. W pozostałych przypadkach, lekarz oddzwania do osoby wskazanej do kontaktu w godzinach 11:30-13:00, i na podstawie zebranego wywiadu podejmuje dalsze decyzje.

IV. Porada lekarska udzielana na odległość przy użyciu systemów łączności

 1. Zgłoszenia dokonuje się w rejestracji: telefonicznie osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach pracy rejestracji w godzinach 08:00-10:00;
 2. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, wiek pacjenta, osobę do kontaktu (pacjenta, opiekuna prawnego pacjenta bądź osobę uprawnioną przez pacjenta) oraz jej numer telefonu;
 3. Lekarz oddzwaniając w godzinach 12:00-13:00 do osoby wskazanej do kontaktu, udziela oczekiwanej porady w zakresie:
 • skonsultowania z lekarzem otrzymanych wyników badań laboratoryjnych,
 • zwiększenia lub zmniejszenia dawki zaordynowanych leków.

V. Porada Recepturowa

 1. Pacjent w dniu złożenia zapotrzebowania powinien posiadać u nas aktywną deklarację i być uprawnionym do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ;
 2. Zapotrzebowanie na recepty i zlecenia można składać na dwa sposoby: złożenie wniosku na sformalizowanym formularzu, dostępnym w naszej rejestracji medycznej i na stronie internetowej: www.przychodnia.twardogora.pl, poprzez e – rejestrację lub e-mail: recepta@przychodnia.twardogora.pl;
 3. Na wniosku powinny znaleźć się: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, PESEL, płeć, adres zamieszkania i numer telefonu, imię i nazwisko lekarza prowadzącego, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań i czytelny podpis pacjenta/opiekuna prawnego (w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej);
 4. Nie wolno składać zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie leczniczym (np. sanatorium, ZOL, hospicjum, rehabilitacja), w którym udzielane są im świadczenia na podstawie umowy z NFZ;
 5. W rejestracji medycznej pacjent otrzyma informację za ile dni będzie mógł odebrać wypisane recepty (planowo po 7 dniach roboczych licząc od dnia złożenia wniosku);
 6. Recepty wystawiamy maksymalnie na 12 miesięcy;
 7. W przypadku, gdy lekarz lub pielęgniarka uznają, że potrzebna jest wcześniejsza wizyta – leki lub wyroby medyczne zostaną przepisane na okres wystarczający do kolejnej wizyty w naszej przychodni;
 8. Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizuje się zlecenia za miesiące, które już upłynęły;
 9. Jeżeli w historii zdrowia i choroby brak będzie aktualnych zaświadczeń z poradni specjalistycznych (ważne 1 rok!) bądź wypisów ze szpitala, z których będzie wynikała konieczność stosowania danego leku lub wyrobu medycznego, nie będzie można wystawić recepty lub zlecenia;
 10. Możemy kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekaże nam pisemną informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków lub wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych;
 11. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo;
 12. Recepty zostaną przekazane: pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób;
 13. W ramach porady recepturowej nie wystawiamy skierowań na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą oraz skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty i skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym, czy też skierowań na badania diagnostyczne.

Teleporada

Informacje na temat teleporad dostępne poniżej do pobrania.