Sposób i forma udostępniania dokumentacji medycznej


SZPZOZ w Twardogórze ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, osobie upoważnionej przez pacjenta bądź uprawnionym do tego organom i podmiotom.

Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia.
Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie jednostki udzielającej świadczeń zdrowotnych;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej może być złożony w formie pisemnej lub w inny sposób, z zastrzeżeniem konieczności podania danych niezbędnych do zidentyfikowania osoby, której dotyczy dokumentacja oraz osoby uprawnionej do odbioru dokumentacji. Formularz wniosku FO 2/5 o udostępnienie dokumentacji medycznej, dostępny do pobrania – tutaj oraz w rejestracji.

Przyjmowanie wniosków, jak też wydawanie wnioskowanej dokumentacji medycznej następuje od pon. do pt. w dni robocze w godz. 08:00 – 15:00 w budynku „B” administracji SZPZOZ w Twardogórze lub w godz. 15:00 – 18:00 w rejestracji medycznej Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze.
Za udostępnienie dokumentacji medycznej SZPZOZ Twardogórze pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wpłaty dokonać można:

  • gotówką;
  • przekazem pocztowym na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra;
  • przelewem na konto bankowe SZPZOZ w Twardogórze: 41 9584 1047 2005 0500 0433 0001

(w tytule wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja).

Wydanie dokumentacji pacjentowi lub osobie upoważnionej, następuje po wcześniejszym dokonaniu zapłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. W przypadku przesłania jej drogą pocztową, osoba wnioskująca pokrywa koszt wysyłki zgodnie z obowiązującym cennikiem (na podstawie cennika Poczty Polskiej).

Pierwsza kopia dokumentacji medycznej udostępniana jest bezpłatnie.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, następuje po uprzednim uzgodnieniu terminu i jest bezpłatne.