Tryb składania skarg, uwag i wniosków


 1. Skargi, uwagi i wnioski wnoszone ustnie do protokołu przyjmują:
  1. Kierownik SZPZOZ w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:25 – 15:00,
  2. Z-ca Kierownika ds. lecznictwa w terminie wyznaczonym przez Kierownika SZPZOZ;
  3. punkt kancelaryjny ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze, budynek „B”, pok.5.
   1. osobom niepełnosprawnych zapewniamy podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz możliwość
   2. złożenia skargi, uwagi lub wniosku we wskazanej przez zgłaszającego jednostce organizacyjnej i gabinecie.
 2. Skargi, uwagi i wnioski wnoszone na piśmie:
  1. za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra;
  2. poprzez osobiste złożenie pisma w punkcie kancelaryjnym, budynek „B”, pokój nr 5 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25 – 15:00;
  3. za pośrednictwem faxu na numer: 71 3159082, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 07:25 – 15:00.
 3. Skargi, uwagi i wnioski wnoszone za pomocą poczty elektronicznej:
  1. na adres e-mail szpzoz@przychodnia.twardogora.pl,
   1. na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.

  Uwaga! Pacjent ma możliwość złożenia skargi, uwagi lub wniosku również anonimowo.

 4. Inne organy właściwe do załatwienia skarg:
  1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta adres: ul. Młynarska 46 , 01-171 Warszawa, faksem pod nr 22 532-82-30, sekretariat@bpp.gov.pl, poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka);
  2. Rzecznik Praw Pacjenta Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ adres: 50-525 Wrocław, ul. Dawida 2, tel: 71797 91 48, rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl;
  3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, adres: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50 , 53-333 Wrocław, tel. 71 333 57 02, tel/fax 373 20 56, ; wrocławrzecznik@doipip.wroc.pl;
  4. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, adres: Dolnośląska Izba Lekarska 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego 45, tel. 71 798 80 50 / 71 798 80 52, fax 71 798 80 51, dil@dilnet.wroc.pl.