NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Zasady rejestracji

Zasady rejestracji
Realizacja porad lekarskich w warunkach ambulatoryjnych, w domu świadczeniobiorcy oraz porad lekarskich udzielanych na odległość przy użyciu systemów łączności – SZPZOZ w Twardogórze.
Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00-18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
I. Porada lekarska w warunkach ambulatoryjnych
Pacjent może zarejestrować się:
– zgłaszając się osobiście od godz. 07:00;
– uzgadniając termin telefonicznie od godz. 07:30;
– za pośrednictwem osoby trzeciej;
w:
a) Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze, tel. 71 315 80 41, 71 315 80 09,
b) Wiejski Ośrodek Zdrowia Grabowno Wielkie 112, tel. 71 314 86 25,
c) Wiejski Ośrodek Zdrowia Goszcz ul. Rynek 18, tel. 71 398 70 76.
– drogą elektroniczną, za pomocą serwisu e-Rejestracji na stronie internetowej: https://eosrodek.pl/portal
1. Z wyprzedzeniem rejestrujemy 10 miejsc do każdego lekarza, w tym: 4 miejsca poprzez dokonanie zgłoszenia w rejestracji: osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie,natomiast poprzez portal elektroniczny 6 miejsc. Łącznie do każdego lekarza rejestrujemy 25 osób.
2. Dokonując rejestracji należy wskazać: imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania pacjenta oraz lekarza, do którego dokonuje się rejestracji.
3. W dniu wizyty, należy okazać w rejestracji: dowód tożsamości, w przypadku dzieci – PESEL, gdy nie ma – wówczas PESEL rodzica lub opiekuna i ewentualnie dokument potwierdzający przysługujące uprawnienia szczególne.
4. W uzasadnionych medycznie przypadkach, pacjent ma udzieloną poradę lekarską w dniu, w którym dokonał rejestracji.
5. Stany nagłe (stan nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia) przyjmowane są natychmiast, czyli do 15 minut od chwili przybycia.
6. Kiedy stan pacjenta jest stabilny (np. w chorobach przewlekłych, jeśli pacjent nie skarży się na gorsze samopoczucie bądź w przypadku kontynuacji leczenia, jeśli termin kolejnej wizyty nie został określony na poprzedniej wizycie), a w rejestracji nie ma już w dniu zgłoszenia wolnych miejsc, pacjentowi zostaje wyznaczony dzień kolejny lub termin z nim uzgodniony.
7. W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty, pacjent ma obowiązek zgłoszenia tego faktu w rejestracji, celem zwolnienia miejsca dla innego pacjenta.
II. Porada lekarska udzielana w domu świadczeniobiorcy tzw. wizyta domowa.
1. Porady lekarskie udzielane w domu pacjenta,realizowane są w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, przy braku możliwości jej uzyskania w miejscu udzielania świadczeń.
2. Zgłoszenia dokonuje się w rejestracji: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach 08:00-10:00.
3. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, wiek i adres pobytu pacjenta, powód zgłoszenia w ocenie osoby zgłaszającej ( np. przypadek stabilny, pilny czy nagły) osobę do kontaktu oraz jej numer telefonu.
4. Rejestracja nie uwzględnia w terminarzu , zgłoszeń do stanów nagłych (stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała lub utrata życia, wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia), do których należy wezwać zespół ratownictwa medycznego.
5. W pozostałych przypadkach, lekarz oddzwania do osoby wskazanej do kontaktu w godzinach 11:30-13:00, i na podstawie zebranego wywiadu podejmuje dalsze decyzje.
III. Porada lekarska udzielana na odległość przy użyciu systemów łączności.
1. Zgłoszenia dokonuje się w rejestracji: telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej w godzinach pracy rejestracji: 8:00 – 10:00
2. Dokonując zgłoszenia należy wskazać: imię, nazwisko, wiek pacjenta, osobę do kontaktu (pacjenta, opiekuna prawnego pacjenta bądź osobę uprawnioną przez pacjenta oraz jej numer telefonu.
3. Lekarz oddzwaniając w godzinach 12:00 – 13:00 do osoby wskazanej do kontaktu, udziela oczekiwanej porady w zakresie:
– skonsultowania z lekarzem otrzymanych wyników laboratoryjnych;
– zwiększenia lub zmniejszenia dawki zaordynowanych leków.

keyboard_arrow_up