Recepta


Administratorem udostępnionych przez Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze, ul. Ludwika Waryńskiego 10, 56-416 Twardogóra. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w tym dotyczące zdrowia na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO, kiedy jest to niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej w związku z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Informujemy o możliwości wypisania recepty na leki lub zlecenia na wyroby medyczne niezbędne w kontynuacji leczenia.

Wniosek na receptę/zlecenie – Wniosek do pobrania

Porada recepturowa

Osoby przewlekle chore, stale korzystające z leków bądź zaopatrzenia w wyroby medyczne, bez dokonania osobistego badania mają możliwość złożenia stosownego zapotrzebowania na receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Zasady składania zapotrzebowania na recepty i zlecenia:

 • Pacjent w dniu złożenia zapotrzebowania powinien posiadać u nas aktywną deklarację i być uprawnionym do świadczeń w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ;
 • Zapotrzebowanie na recepty i zlecenia można składać na dwa sposoby: złożenie wniosku na sformalizowanym formularzu, dostępnym w naszej rejestracji medycznej i na stronie internetowej: www.przychodnia.twardogora.pl, poprzez e – rejestrację lub e-mail: recepta@przychodnia.twardogora.pl;
 • Na wniosku powinny znaleźć się: nazwisko i imię (imiona), data urodzenia, PESEL, płeć, adres zamieszkania i numer telefonu, imię i nazwisko lekarza prowadzącego, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań i czytelny podpis pacjenta/opiekuna prawnego (w przypadku wniosku złożonego w formie papierowej);
 • Nie wolno składać zapotrzebowania na leki lub wyroby medyczne dla pacjentów przebywających w szpitalu lub innym stacjonarnym zakładzie leczniczym (np. sanatorium, ZOL, hospicjum, rehabilitacja), w którym udzielane są im świadczenia na podstawie umowy z NFZ;
 • W rejestracji medycznej pacjent otrzyma informację za ile dni będzie mógł odebrać wypisane recepty (planowo po 7 dniach roboczych licząc od dnia złożenia wniosku);
 • Recepty wystawiamy maksymalnie na 12 miesięcy;
 • W przypadku, gdy lekarz lub pielęgniarka uznają, że potrzebna jest wcześniejsza wizyta – leki lub wyroby medyczne zostaną przepisane na okres wystarczający do kolejnej wizyty w naszej przychodni;
 • Niektóre wyroby, jak np. pieluchomajtki, przysługują comiesięcznie. Zlecenia na nie mogą być wystawione na dłużej niż jeden miesiąc. Można je wówczas zrealizować w częściach. Nie zrealizuje się zlecenia za miesiące, które już upłynęły;
 • Jeżeli w historii zdrowia i choroby brak będzie aktualnych zaświadczeń z poradni specjalistycznych (ważne 1 rok!) bądź wypisów ze szpitala, z których będzie wynikała konieczność stosowania danego leku lub wyrobu medycznego, nie będzie można  wystawić recepty lub zlecenia;
 • Możemy kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane wcześniej przez lekarza specjalistę w sytuacji, gdy ten przekaże nam pisemną informację na temat rozpoznania, sposobu leczenia, rokowań, ordynowania leków lub wyrobów medycznych, w tym okresu ich stosowania i dawkowania oraz wymaganych wizyt kontrolnych;
 • Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo;
 • Recepty zostaną przekazane: pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób;
 • W ramach porady recepturowej nie wystawiamy skierowań na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i rehabilitację leczniczą oraz skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty i skierowań do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym, czy też skierowań na badania diagnostyczne.

Zasady wystawiania skierowań

Lekarz POZ może w trakcie procesu diagnostyczno-leczniczego skorzystać z pomocy specjalistów, wykonujących świadczenia medyczne w ramach poradni specjalistycznych. Skierowanie może być dwojakiego rodzaju:

 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o poradę konsultacyjną specjalisty,
 • skierowanie do poradni specjalistycznej z prośbą o objęcie leczeniem stałym.

Porada konsultacyjna specjalisty to wydanie przez specjalistę opinii o stanie zdrowia pacjenta oraz wskazanie dalszego toku leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. W tym wypadku skierowanie jest wystawiane jednorazowo. Przy wymaganym długotrwałym leczeniu lekarz rodzinny powinien wystawić skierowanie z adnotacją o objęciu stałym leczeniem pacjenta bez określenia liczby porad. Oznacza to, że podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest przejęcie leczenia.

 • Jeśli wystarczy jednorazowa konsultacja, specjalista odsyła pacjenta z powrotem do lekarza POZ, który będzie kontynuował leczenie.
 • Jeżeli jednak w trakcie pierwszej porady okaże się, że trzeba kontynuować leczenie u specjalisty, należy pozyskać ponowne skierowanie od lekarza POZ. Po objęciu pacjenta leczeniem stałym przez specjalistę, specjalista wyznacza terminy kolejnych wizyt kontrolnych, decyduje o niezbędnych badaniach, lekach i zabiegach.

Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje na potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego.

W wypadku, gdy ubezpieczony objęty jest leczeniem specjalistycznym i wymaga wykonania badań kontrolnych, skierowanie na te badania wydaje lekarz specjalista. Badania należy wykonywać w placówkach wskazanych przez lekarza kierującego.

Ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, przejmując pacjenta do stałego leczenia, ma obowiązek wykonania wszystkich zlecanych badań na swój koszt. Natomiast POZ, kierując pacjenta do leczenia specjalistycznego, ma obowiązek wykonać badania niezbędne w celu potwierdzenia wstępnego rozpoznania mieszczącego się w kompetencji lekarza POZ.

Uwaga! Nie można żądać od lekarza skierowania na badania, które naszym zdaniem są niezbędne, ponieważ to lekarz prowadzący terapię decyduje o konieczności wykonania badań.