NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Zakres udzielanych świadczeń – SZPZOZ w Twardogórze

Zakres udzielanych świadczeń – SZPZOZ w Twardogórze

I. Udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie POZ od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Porady udzielane są w ambulatorium lub w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi, w domu pacjenta zgodnie z harmonogramem pracy poradni. Świadczenia udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także osobom znajdującym się na odpowiednich listach uczniów.
W ramach umowy z NFZ realizujemy następujące programy profilaktyczne: Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia), Program profilaktyki gruźlicy, Program profilaktyki chorób układu krążenia.

1. Pacjentom, którzy złożyli deklarację wyboru lekarza POZ przysługują m.in.:
1) Badania i porady lekarskie;
2) Bezpłatne badania diagnostyczne, określone i związane z realizacją świadczeń lekarza POZ:
a) diagnostyka laboratoryjna: (badania hematologiczne, badania biochemiczne, badania moczu, badania kału, badania układu krzepnięcia, badania mikrobiologiczne),
b) diagnostyka obrazowa: (diagnostyka ultrasonograficzna, zdjęcia radiologiczne),
c) badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku,
d) spirometria;
Lekarz POZ może wystawić skierowanie na kolonoskopię i gastroskopię. Pacjenci, którzy uzyskają skierowanie na te badania, mogą wybrać dowolną placówkę medyczną wykonującą ww. badania;
3) Transport sanitarny – który zamówić można pod nr telefonu: 530 016 021;
4) Skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe;
5) Zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta;
6) Skierowania do opieki długoterminowej;
7) Zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
8) Recepty na leki;
9) Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca ma prawo otrzymać orzeczenie lub zaświadczenie lekarskie, jeżeli są one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także, jeżeli są wydawane dla celów pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (wynika to z art. 16.1 ustawy).

2. Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę POZ:
1) Sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, realizację, na podstawie skierowania wydanego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, zleceń na zabiegi i procedury medyczne, których wykonanie możliwe jest w trybie ambulatoryjnym;
2) Sprawuje opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi świadczeniobiorcami, którzy ze względu na problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych świadczeń pielęgniarskich realizowanych w warunkach domowych i nie są objęci na podstawie odrębnej umowy świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, pielęgniarka sprawuje opiekę zgodnie z ustalonymi dla tych świadczeniobiorców indywidualnymi planami opieki.

3. Zakres opieki sprawowanej przez położną POZ:
1) Sprawuje opiekę okołoporodową w przebiegu ciąży;
2) Sprawuje opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej.
3) Realizuje Program profilaktyki raka szyjki macicy.

4. Zakres opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną:
1) Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 /19 roku życia wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej.

II. W ramach odrębnych umów ze zleceniodawcami realizujemy odpłatnie:
1) Badania w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej i diagnostyki obrazowej;
2) Zadania medycyny pracy: badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne pracowników); badania lekarskie dla kierowców; badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych; badania uczestników studiów doktoranckich.

III. Na podstawie skierowania zewnętrznego/bez skierowania, wykonujemy dla pacjenta odpłatne:
1) Badania diagnostyczne w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki ultrasonograficznej, badanie elektrokardiograficzne (EKG) w spoczynku, spirometrię.

keyboard_arrow_up