NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Zapewnienie dostępności

Koordynator ds. dostępności w SZPZOZ w Twardogórze:

Koordynator ds. dostępności – Marcin Badowski tel. (71) 31 58 009,

e-mail: kadry@przychodnia.twardogora.pl

Do zadań Koordynatora należy:

realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zwanej dalej „ustawą”, w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez SZPZOZ w Twardogórze;

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez SZPZOZ w Twardogórze, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 1 ustawy w zakresie realizacji tych zadań zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 pkt. 2 i 3 ustawy;

3) monitorowanie działalności SZPZOZ w Twardogórze w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 ustawy;

4) sporządzanie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i publikacja ww. raportu w Biuletynie Informacji Publicznej SZPZOZ w Twardogórze;.

5) przygotowywanie sprawozdań dotyczących zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie działalności SZPZOZ w Twardogórze;

6) przedstawianie Kierownikowi jednostki bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

keyboard_arrow_up