NASZA MISJA

Receptą na zdrowie - wspólne działanie

Deklaracja dostępności

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Twardogórze

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
brak tekstu alternatywnego (alt) dla grafiki (które są sukcesywnie uzupełniane),
część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia:
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-27

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Sekcją ds. informatyki: informatyk@przychodnia.twardogora.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające
Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-02-01.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
ul. Ludwika Waryńskiego 10
56-416 Twardogóra
Główny numer: 71 315 80 41
Faks: 71 315 90 82
E-mail: szpzoz@przychodnia.twardogora.pl
Strona internetowa: https://www.przychodnia.twardogora.pl

Skróty klawiszowe:
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
podwyższony kontrast (czarne tło, białe, niebieski, żółty i turkusowe litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren:

I. Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Ludwika Waryńskiego 10 w Twardogórze (budynek oznaczony „A”):

1. Dostępność architektoniczna:

1) Do budynku prowadzą 3 wejścia:
a) wejście główne, zlokalizowane od strony południowo – wschodniej, przy ul. Ludwika Waryńskiego 10 – drzwi otwierane ręcznie, schody + pochylnia;
b) wejście do poradni „D, zlokalizowane od strony południowo – wschodniej, drzwi otwierane ręcznie i schody;
c) wejście do poradni „D1” i punktu szczepień, zlokalizowane od strony północno – zachodniej, drzwi otwierane ręcznie.
2) Komunikacja pozioma korytarzami i pionowa schodami (dostępny schodołaz).
3) Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie 1 – wchodząc do budynku wejściem głównym, toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na parterze, znajdują się wchodząc do budynku z obu stron tj. do poradni „D” i „D1”.
4) Na parkingu, przy obiekcie wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren jednostki jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną, certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6) W budynku jednostki dostępna jest pętla indukcyjna.
7) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8) Nie stwarzamy naszym pacjentom możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jedynie posiadamy „Karty komunikacji z osobą głuchą” – autor Piotr Kimla, Medycyna Praktyczna.
3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

1) Zapewniamy komunikację osoby niepełnosprawnej z pracownikami jednostki – pracownik przyjmuje pacjenta (na jego ustny wniosek złożony w rejestracji) w gabinecie zlokalizowanym na parterze budynku.

II. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Goszczu, ul. Rynek 18:

1. Dostępność architektoniczna:

1) Do budynku prowadzi 1 wejście główne, zlokalizowane od strony północno – zachodniej przy ul. Rynek 18 – drzwi otwierane ręcznie, schody + pochylnia;
2) Komunikacja pozioma korytarzami.
3) Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – wchodząc do budynku wejściem głównym.
4) Jednostka nie wydzieliła miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren jednostki jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną, certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6) W budynku jednostki dostępna jest pętla indukcyjna.
7) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8) Nie stwarzamy naszym pacjentom możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jedynie posiadamy „Karty komunikacji z osobą głuchą” – autor Piotr Kimla, Medycyna Praktyczna.

III. Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grabownie Wielkim 112:

1. Dostępność architektoniczna:

1) Do budynku prowadzi 1 wejście główne, zlokalizowane od strony zachodniej – drzwi otwierane ręcznie, schody + pochylnia;
2) Komunikacja pozioma korytarzami.
3) Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – wchodząc do budynku wejściem głównym.
4) Jednostka nie wydzieliła miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
5) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren jednostki jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną, certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6) W budynku jednostki znajduje się pętla indukcyjna.
7) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
8) Nie stwarzamy naszym pacjentom możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, jedynie posiadamy „Karty komunikacji z osobą głuchą” – autor Piotr Kimla, Medycyna Praktyczna.

keyboard_arrow_up